Strony internetowe, Druk, Reklama Piotrków Trybunalski
c2 strony internetowe, druk, reklama warszawa łódź kraków wrocław piotrków trybunalski

INFORMACJE

Przed rozpoczęciem współpracy zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym krótkim i przejrzystym regulaminem. Wiemy, że czytanie zasad może być czasochłonne, dlatego postaraliśmy się stworzyć regulamin w sposób zrozumiały i klarowny.

Nasz priorytet to zapewnienie Ci najlepszych doświadczeń i ochrona Twoich praw podczas korzystania z naszych usług. Znajdziesz tutaj ważne informacje dotyczące ochrony danych, zasad korzystania z naszej strony internetowej i wielu innych aspektów.

Zapewniamy, że nasz regulamin nie jest tylko formalnością – ma on na celu budowanie zaufania między nami a Tobą, naszym klientem. Chcemy, abyś miał pełną świadomość naszych zasad działania, a także poczuł się pewnie w korzystaniu z naszych usług.

Dziękujemy za poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszymi regułami pracy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości,
jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

o nas 1 strony internetowe, druk, reklama warszawa łódź kraków wrocław piotrków trybunalski
c2 strony internetowe, druk, reklama warszawa łódź kraków wrocław piotrków trybunalski

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.castio.pl.

1.2. Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

2. Warunki korzystania

2.1. Strona stanowi narzędzie prezentujące oferowane produkty, usługi i projekty.

2.2. Wszelkie materiały, treści, projekty graficzne i informacje prezentowane na Stronie są własnością Firmy i objęte prawem autorskim.

2.3. Kopiowanie, modyfikacja, dystrybucja lub wykorzystywanie treści ze strony w celach komercyjnych lub publicznych bez zgody Firmy jest zabronione.

3. Usługi i projekty

3.1. Castio.pl oferuje usługi z zakresu projektowania graficznego oraz tworzenia stron internetowych.

3.2. Warunki i zakres każdego projektu oraz usługi są indywidualnie ustalane z Użytkownikiem.

3.3. Ustalenia dotyczące projektów są zawierane przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

3.4. Ilość bezpłatnych poprawek wynosi: 2. Pozostałe korekty projektów mogą być dodatkowo płatne po wcześniejszym ustaleniu z klientem.

5. Płatności

5.1. Każdy projekt rozpoczynany jest po uiszczeniu zaliczki lub pełnej kwoty zlecenia zgodnie z ustaleniami umowy.

5.2. Formy płatności akceptowane przez www.castio.pl są wskazane na dole strony internetowej.

5.3. W przypadku anulowania projektu przez Użytkownika, zaliczka nie podlega zwrotowi.

5.4. Proformy oraz faktury wysyłane są za pośrednictwem partnera www.useme.com.

6. Odpowiedzialność

6.1. Castio.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie materiały były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości.

6.2. Castio.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Zmiany w regulaminie

7.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

7.2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na https://castio.pl/regulamin.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszeń, prosimy o kontakt za pomocą wskazanych danych kontaktowych na https://castio.pl/kontakt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ PLIKI COOKIES

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą
najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych
w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje
o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające
wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób
nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Pan Danii
Trybunalski (zwany dalej: „Właściciel’).

Misztela, zamieszkały przy: ul. Bystra 10 Piotrków

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
Przesyłania ofert, informacji o usługach oraz sprzedaży i wysyłki produktów.
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
   a. zawarcia umowy;
   b. dokonania rozliczeń;
   c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
   d. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

   a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– Imię i nazwisko;
– adres dostawy;
– numer telefonu;
– adres e-mail;

   b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– data urodzenia;
– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy),

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje
bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności
przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VII. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
7. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
    a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
   b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
   c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
   d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
   e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
   f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.